Strukturyzowane certyfikaty depozytowe powiązane z ceną ropy w Banku BPH

Bank BPH wprowadził do oferty strukturyzowane certyfikaty depozytowe ze 100-proc. gwarancją kapitału w dniu zapadalności. Zysk z inwestycji uzależniony jest od notowań kontraktów terminowych na ropę Brent. Zapisy w oddziałach Banku BPH potrwają do 15 kwietnia br.

Strukturyzowane certyfikaty depozytowe powiązane z kontraktami terminowymi na ropę Brent notowanymi na giełdzie ICE Futures Europe to produkt o 17-miesięcznym horyzoncie inwestycyjnym.

Potencjalny zysk z certyfikatów zależy od notowań kontraktów terminowych na ropę Brent. Jeśli w trakcie trwania inwestycji cena kontraktu nie przekroczy bariery ustalonej na poziomie 150 proc. jego ceny początkowej i na koniec okresu inwestycji będzie wyższa od poziomu początkowego, wówczas naliczone zostanie oprocentowanie, które będzie równe osiągniętej stopie zwrotu pomnożonej przez współczynnik partycypacji w wysokości od 70 do 90 proc. (jego wartość zostanie ustalona w dniu emisji, czyli 21 kwietnia 2016 r.).

Jeśli notowania kontraktów terminowych na ropę Brent w okresie inwestycji przekroczą poziom bariery, wówczas oprocentowanie w dniu zapadalności wyniesie 0 proc., a inwestorzy uzyskają zwrot kapitału. Inwestycja jest w 100 proc. chroniona w dniu zapadalności, co oznacza, że niezależnie od scenariusza jej przebiegu, zainwestowany kapitał zostanie wypłacony klientom na koniec inwestycji.

– Po silnej przecenie ceny ropy z perspektywy historycznej są relatywnie niskie. Ich ewentualny powrót do średnich poziomów z ostatnich lat może dać szansę na atrakcyjną stopę zwrotu z inwestycji – mówi Jacek Ostas, dyrektor zarządzający portfelem produktów strukturyzowanych w Banku BPH.

Podstawowe informacje
Strukturyzowane certyfikaty depozytowe (SCD) powiązane z kontraktami terminowymi na ropę Brent
Forma prawna Bankowe papiery wartościowe emitowane przez Bank BPH na podstawie Prawa bankowego
Nominał jednego SCD 1 000 zł
Cena nabycia jednego SCD 1 000 zł
Cena wykupu jednego SCD 1 000 zł
Minimalna kwota inwestycji 3 000 zł
Okres subskrypcji 21 marca – 15 kwietnia 2016 r.
(w trakcie subskrypcji środki nie są oprocentowane)
Opłata subskrypcyjna do 1,4%
Dzień emisji 21 kwietnia 2016 r.
Dzień wykupu 25 września 2017 r.
Gwarancja zwrotu zainwestowanego kapitału 100% w dniu wykupu
Gwarancja kapitału w trakcie trwania inwestycji co najmniej 95% (minimalna cena na rynku wtórnym)

Inwestowanie w strukturyzowane certyfikaty depozytowe wiąże się z ryzykiem. Z uwagi na charakter inwestycji zysk jest powiązany ze zmiennymi rynków finansowych i dlatego nie jest z góry znany, a także może być niższy od oczekiwanego lub nie wystąpić wcale. Więcej informacji o produkcie oraz związanych z nim ryzykach można znaleźć w ogólnych warunkach emisji na stronie: www.inwestycje.bph.pl.

Niniejszy materiał służy wyłącznie celom informacyjnym i nie stanowi rekomendacji inwestowania w jakiekolwiek instrumenty finansowe, usługi doradztwa inwestycyjnego i oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego.

źródło: Bank BPH