UKNF przypomina o zasadach działalności giełd i kantorów kryptowalut w Polsce i ostrzega o ryzykach

Urząd Komisji Nadzoru Finansowego (dalej: UKNF lub Urząd) odnotowuje doniesienia medialne dotyczące aktywności podmiotów w obszarze giełd i kantorów wymiany walut wirtualnych, w tym m.in. podmiotu Binance Polska sp. z o.o. UKNF w nawiązaniu do przekazu, jakim posługują się w przestrzeni medialnej takie podmioty odnoszącego się do „przestrzegania polskich standardów regulacyjnych dla dostawców usług w zakresie walut wirtualnych” przypomina, że Komisja Nadzoru Finansowego (KNF lub Komisja) nie licencjonuje, nie rejestruje, ani nie nadzoruje giełd oraz kantorów kryptowalut. Komisja „nie zatwierdza” także tego rodzaju działalności, ani nie jest wyposażona w narzędzia umożliwiające pomoc osobom poszkodowanym w wyniku ewentualnego upadku giełdy kryptowalut. Co równie ważne, giełdy i kantory kryptowalut nie są obowiązane do wprowadzenia konkretnych rozwiązań prawno-organizacyjnych, które gwarantują bezpieczeństwo  środków klientów. Należy także pamiętać, że giełdy i kantory kryptowalut w swojej podstawowej działalności nie zapewniają ochrony środków klientów przewidzianej np. dla banków czy instytucji płatniczych, m.in. przed ewentualnymi roszczeniami wierzycieli tych podmiotów oraz nie są wyłączone z masy upadłościowej.

Nadzór KNF nad niektórymi podmiotami prowadzącymi giełdy czy kantory kryptowalut może być sprawowany jedynie w przypadku świadczenia przez te podmioty usług płatniczych, na podstawie ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych, co każdorazowo wiąże się z obowiązkiem uzyskania stosownego zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego na prowadzenie działalności jako krajowa instytucja płatnicza albo wpis do rejestru małych instytucji płatniczych lub biur usług płatniczych. W takim wypadku nadzór KNF nad takim podmiotem jest sprawowany jedynie w obszarze świadczenia usług płatniczych, natomiast obszar działalności jako giełda lub kantor kryptowalut nie podlega nadzorowi KNF.

W Polsce, podobnie jak w większości krajów Unii Europejskiej, aktualnie brak jest regulacji działalności dostawców usług wymiany walut wirtualnych (tzw. Crypto Assets Service Providers, CASP), poza przepisami ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Ustawa AML). W związku z tym, że działalność CASP nie jest licencjonowana, nie podlega także tzw. paszportowaniu/notyfikacji, które umożliwia podmiotom nadzorowanym (np. bankom, krajowym instytucjom płatniczym) prowadzenie działalności nadzorowanej we wszystkich Państwach Członkowskich UE, na podstawie zezwolenia wydanego w jednym z Państw Członkowskich. W przypadku więc konieczności dochodzenia przez klientów CASP roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania zleceń przez te podmioty, organem właściwym będzie sąd właściwy siedziby giełdy lub kantoru.

Zgodnie z Ustawą AML, podmioty, które świadczą usługi w obszarze walut wirtualnych (wymiany pomiędzy walutami wirtualnymi, walutami wirtualnymi oraz walutami emitowanymi przez państwo oraz pośrednictwa w tym obszarze i prowadzenia rachunków), są instytucjami obowiązanymi, a podjęcie przez nie działalności wymaga uzyskania wpisu do rejestru prowadzonego przez Generalnego Inspektora Informacji Finansowej. Zgodnie z przepisami Ustawy AML, w Polsce działalność w zakresie walut wirtualnych, jest działalnością regulowaną w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców i może być wykonywana po uzyskaniu wpisu do rejestru dla działalności w tym zakresie. Organem właściwym w sprawach rejestru działalności w zakresie walut wirtualnych jest Minister Finansów a informacje na temat rejestru są publikowane na stronie internetowej Izby Administracji Skarbowej w Katowicachotwiera się w nowej karcie. W dniu 29 września 2022 r. do rejestru została wpisana Binance Poland spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

W ocenie UKNF obszarem, na który powinny zwrócić uwagę kantory oraz giełdy kryptowalut, to informacje, jakimi posługują się one w materiałach promocyjnych. Wprowadzanie klientów w błąd za pomocą przekazu marketingowego może spowodować podjęcie konkretnych działań m.in. przez KNF i Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

W odniesieniu do informacji publikowanych przez Binance Polska sp. z o.o. na temat „współpracy z organami regulacyjnymi” w celu zapewnienia odpowiedniej ochrony klientów UKNF wskazuje, że nie prowadzi żadnych rozmów z Binance Polska sp. z o.o., które zmierzałyby do objęcia tego podmiotu nadzorem.

Przypominamy, że w komunikacie z 7 lipca 2021 rokuotwiera się w nowej karcie Urząd KNF zwracał uwagę na ostrzeżenia publikowane przez zagraniczne organy nadzoru, odnośnie działalności Binance Markets Limited, z grupy kapitałowej Binance (Binance Group).

Aktualne nadal pozostają:

ŹRÓDŁOKNF