Wyniki Grupy Getin Noble Bank po pierwszym kwartale 2015 roku

W pierwszym kwartale 2015 roku Grupa kapitałowa Getin Noble Banku wypracowała 128,6 mln PLN zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej. W ciągu trzech pierwszych miesięcy roku, Bank znacząco obniżył koszt finansowania, mimo aprecjacji CHF oraz istotnego wzrostu bazy depozytowej. Na koniec marca br. suma bilansowa Banku wynosiła 72,0 mld PLN.

„Zgodnie z zapowiedziami systematycznie obniżamy koszt bazy depozytowej. Od początku roku spadł on już o 37 punktów bazowych co czyni nas niewątpliwym liderem w tej kategorii. Nadal dostrzegamy jednak ogromny potencjał związany z redukcją kosztów finansowania, co przy stabilnej sytuacji ekonomicznej, pozytywnie wpłynie na wynik Banku w średnim terminie” – powiedział Krzysztof Rosiński, Prezes Zarządu Getin Noble Banku. „Bank utrzymuje również silną pozycję płynnościową, co w znaczący sposób pomaga nam w skutecznym obniżaniu kosztu finansowania”– dodaje.

Pierwszy kwartał 2015 roku to niewątpliwy sukces należącej do Grupy spółki Getin Leasing. Po raz pierwszy w historii zajęła ona niekwestionowane miejsce lidera na rynku leasingu pojazdów. W ciągu pierwszych trzech miesięcy br. wartość pojazdów wyleasingowanych przez Spółkę wyniosła 747 mln PLN. Getin Leasing jest również liderem rynku w ilości wyleasingowanych pojazdów. Rozwój leasingu jest kolejnym etapem wzmacniania pozycji Grupy Getin Noble Banku jako lidera w segmencie finansowania pojazdów. W I kwartale 2015 roku wartość udzielonych kredytów samochodowych osiągnęła poziom 352 mln PLN.

Od ogłoszenia strategii Getin UP Bank skutecznie buduje portfel szybko rotujących, rentownych kredytów. W ciągu zaledwie 12 miesięcy saldo kredytów gotówkowych wzrosło o 0,6 mld PLN (+20% r/r), co częściowo przyczyniło się do kompensacji niższych przychodów odsetkowych będących efektem dwukrotnego obniżenia stopy lombardowej w ostatnich miesiącach. Nowa sprzedaż kredytów gotówkowych cechuje się wysoką rentownością przy malejącym koszcie ryzyka. W pierwszym kwartale br. wynik z tytułu odsetek wyniósł 271,2 mln PLN, natomiast z wynik prowizyjny osiągnął poziom 94,9 mln PLN.

Budowa bezpiecznej struktury aktywów i pasywów w przekroju walutowym i płynnościowym jest jednym z celów strategicznych Banku. Na koniec marca saldo kredytów Getin Noble Banku wynosiło 49,9 mld PLN, natomiast saldo depozytów osiągnęło poziom 57,5 mld PLN. Wskaźnik kredytów do depozytów na poziomie 86,9% jest obecnie jednym z najniższych na rynku. Na koniec marca 2015 roku bank posiadał 2,1 mld PLN wyemitowanego długu podporządkowanego.

Systematyczne zmiany w ofercie przekładają się na znaczący wzrost (ponad 50% r/r) aktywności Klientów korzystających z ROR. W zaledwie 12 miesięcy aż o 168% wzrósł poziom akwizycji Aktywnych Kont Osobistych otwieranych przez oddziały. Tylko w I kwartale saldo nowych ROR było o 26% większe wobec rachunków otwartych w ostatnich trzech miesiącach ubiegłego roku. Zgodnie z przyjęta strategią Bank kontynuuje działania związane ze sprzedażą NPL.

W pierwszym kwartale wartość kapitału sprzedanych portfeli kredytów nieregularnych wyniosła blisko 0,5 mld PLN. Ambicją Banku jest sprzedaż w 2015 roku NPL o wartości netto powyżej 1,8 mld PLN. Warto również podkreślić, że wszystkie zrealizowane do tej pory transakcje sprzedaży miały pozytywny wpływ na rachunek wyników. Dzięki temu, pomimo dodatkowych rezerw stworzonych w związku z sytuacja na rynku CHF, był to najlepszy kwartał od 4 lat pod względem odpisów. Bank konsekwentnie poprawia również jakość nowej produkcji kredytowej, czego potwierdzeniem jest fakt, iż wskaźnik kredytów nieregularnych NPL na kredytach udzielonych od kwietnia 2010 roku jest o niższy niż średnia rynkowa.

Na koniec marca 2015 roku skonsolidowany współczynnik wypłacalności CET1 (pro-forma z uwzględnieniem wyniku za 2014) wynosił 9,7%, a łączny współczynnik wypłacalności CAR 13,0%.

źródło: Getin Noble Bank