Wysokie zyski Grupy Banku Zachodniego WBK po pierwszym półroczu 2015

W I połowie 2015 r. Grupa Kapitałowa Banku Zachodniego WBK wypracowała 2,104 mld zł zysku przed opodatkowaniem. Zysk netto należny udziałowcom BZ WBK wyniósł 1,577 mld zł, dochody ogółem Grupy wyniosły 4,121 mld zł.

Główne dane finansowe Grupy Banku Zachodniego WBK po 1 H 2015:

 • Zysk przed opodatkowaniem wyniósł 2,104 mld zł.
 • Zysk netto należny udziałowcom Banku Zachodniego WBK wyniósł 1,577 mld zł.
 • Dochody ogółem Grupy wyniosły 4,121 mld zł i wzrosły o 38,2% r/r. Po wyeliminowaniu jednorazowego zysku na udziałach w podmiotach powiązanych dochody ogółem wzrosły o 20,6% r/r.
 • Koszty ogółem wyniosły 1,670 mld zł i były wyższe o 15,8% r/r.
 • Wskaźnik C/I po wyłączeniu transakcji jednorazowej ukształtował się na poziomie 46,4%, a po dodatkowej korekcie o koszty integracji – 45,6%.
 • Wskaźnik ROE wyniósł 16,7%, a 14,4% po wyłączeniu skutków transakcji sprzedaży spółek BZ WBK-Aviva.
 • Współczynnik kapitałowy wyniósł 14,28%.

W I połowie 2015 r. Grupa Kapitałowa Banku Zachodniego WBK wypracowała zysk przed opodatkowaniem
w wysokości 2,104 mld zł, natomiast zysk należny udziałowcom Banku Zachodniego WBK wyniósł 1,577 mld zł.

Dochody ogółem Grupy wyniosły 4,121 mld zł i zwiększyły się o 38,2% r/r, a po wyłączeniu jednorazowych zysków na udziałach w podmiotach powiązanych były wyższe o 20,6%.

Wynik z tytułu odsetek osiągnął wartość 2,083 mld zł i zwiększył się o 17,5% r/r, zannualizowana kwartalna marża odsetkowa netto Grupy Kapitałowej Banku Zachodniego WBK wyniosła 3,48%.

Wynik z tytułu prowizji za I połowę 2015 r. wyniósł 961,2 mln zł i był wyższy o 7,6% r/r.

Całkowite koszty Grupy osiągnęły poziom 1,67 mld zł i były wyższe o 15,8% r/r. Po wyłączeniu kosztów integracji, kosztów operacyjnych Grupy SCB oraz spółek BZ WBK-Aviva TUO S.A. i BZ WBK-Aviva TUnŻ S.A., a także kosztów wynikających z objęcia pakietu kontrolnego akcji towarzystw ubezpieczeniowych, a następnie ich częściowej sprzedaży i utraty kontroli, porównywalne koszty ogółem wzrosły o 7,3% r/r, głównie pod wpływem opłat należnych regulatorom rynku.

Przy nieco szybszym tempie wzrostu powtarzalnych dochodów Grupy (z pominięciem jednorazowego zysku
w wysokości 523 mln zł) w porównaniu z kosztami, wskaźnik efektywności kosztowej Grupy zmniejszył się do 46,4% w I półroczu 2015 r. Po dodatkowej korekcie o koszty integracji, wskaźnik ten wyniósł 45,6% wobec 44,6%
w okresie porównywalnym.

Na koniec I półrocza 2015 r. należności brutto od klientów zwiększyły się w skali roku o 26,9% do 95,4 mld zł.

Zobowiązania wobec klientów wzrosły w skali roku o 20,5% do wartości 93,8 mld zł.

Według stanu na dzień 30 czerwca 2015 r. aktywa ogółem Grupy Kapitałowej Banku Zachodniego WBK wyniosły 133 050 mld zł, co oznacza wzrost o 23,7% r/r.

Bankowość detaliczna Banku Zachodniego WBK

Na 30.06.02015 r. bank prowadził 2,9 mln kont osobistych złotowych. W II kwartale otwarto 70,2 tys. kont osobistych, w tym 50,5 tys. Kont Godnych Polecenia.

Klientom indywidualnym zaoferowano 6-miesięczną lokatę terminową na nowe środki, promocyjne Lokaty Bonusowe wspierające cross-sell, pełną ofertę Domu Maklerskiego BZ WBK, w tym doradztwo inwestycyjne oraz promocję „Konto dla Inwestora”, łączącą konto osobiste i rachunek maklerski. Ponadto w I półroczu bank przygotował 79 nowych lokat strukturyzowanych, z czego w II kwartale 35.

Na koniec II kwartału 2015 roku bank miał w portfelu 881 tys. kart przedpłaconych, 768,8 tys. kart kredytowych oraz 3,2 mln kart debetowych. Sprzedaż kart kredytowych wzrosła o ponad 26% w stosunku do analogicznego okresu poprzedniego roku.

W kredytach gotówkowych pierwsze półrocze 2015 r. charakteryzowało się pozytywną dynamiką sprzedaży w ujęciu r/r (wzrost sprzedaży o 3%), szczególnie rosła sprzedaż w zdalnych kanałach dystrybucji – sprzedaż przez call centre wzrosła
o 72%, natomiast przez internet o 59%.

W kredytach hipotecznych w I półroczu 2015r. bank również uzyskał bardzo dobre wyniki sprzedaży, która wyniosła wg uruchomień 2 mld zł, zwiększając się o 50% r/r. Bank, jako odpowiedzialny uczestnik rynku wprowadził udogodnienia dla spłacających kredyty mieszkaniowe w CHF m.in.: możliwość okresowego obniżenia raty o 10% lub 20% na okres 3, 6 lub
12 miesięcy, brak opłaty za aneksy, zmniejszenie spreadu dla waluty CHF do 2%.

Na koniec II kwartału 2015 roku z bankowości mobilnej korzystało 570 tys. aktywnych użytkowników (wzrost o 78% r/r). Wykonali oni łącznie 1,5 mln transakcji w II kwartale. Dostęp do usług bankowości elektronicznej BZWBK24 ma obecnie ponad 3 mln klientów. W kanałach elektronicznych w II kwartale 2015 sprzedanych zostało ponad 32,5 tys. szt. produktów kredytowych.

W II kwartale bank wprowadził następujące zmiany w usługach bankowości mobilnej i internetowej:

 • Uproszczenie otwarcia konta osobistego przez Internet i uzupełnienie o nową ścieżkę zawarcia umowy przez przelew weryfikacyjny (tzw. konto na przelew). Otwarcie konta również jest możliwe w aplikacji BZWBK24 mobile na smartfony i tablety,
 • w BZWBK24 mobile udostępniony został przelew walutowy pomiędzy własnymi rachunkami,
 • uproszczenie zakupów biletów komunikacji miejskiej i opłacania stref parkingowych w usłudze Zakupy mobilne,
 • przelew24 został dostosowany do płatności wykonywanych na urządzeniach mobilnych (smartfonach i tabletach),
 • udostępniona została obsługa w Polskim Języku Migowym w usłudze Doradca online.

Ponadto firma badawczo-doradcza Forrester Research w rankingu, będącym częścią raportu „2015 European Mobile Banking Functionality Benchmark” uznała bankowość mobilną Banku Zachodniego WBK za najlepiej ocenianą wśród polskich banków
i drugą wśród wszystkich europejskich banków. W konkursie Global Finance „2015 World’s Best Digital Banks Awards in Central & Eastern Europe” Bank Zachodni WBK zajął 1. miejsce w Polsce w kategorii The 2015 World’s Best Consumer Digital Banks In Central & Eastern Europe, a aplikacja BZWBK24 mobile 1. miejsce w podkategorii Best in Mobile Banking oraz Best in Mobile Banking App dla regionu Europy Środkowo-Wschodniej.

MŚP

Skierowana do segmentu MŚP akcja kredytowa przebiegała w minionym półroczu zgodnie z planem. Wielkość sprzedaży kredytów rosła z miesiąca na miesiąc w wyrównanym tempie, wykazując po I półroczu przyrost na poziomie 20% r/r. Wzrost wartości całego portfela kredytowego wyniósł ok. 10% r/r. Notujemy duży popyt na finansowanie inwestycji. Liczba klientów wnioskujących o ten typ finansowania wzrosła o kilkanaście procent r/r. Rozbudowany został również portfel depozytów, który na koniec czerwca 2015 r. przewyższył ubiegłoroczny poziom o 6%.

W I półroczu 2015r. BZ WBK Leasing osiągnął rekordowe wyniki sprzedaży: 1,9 mld zł wartości sfinansowanych aktywów
i wzrost rok do roku o 40% tj. o 25 p.p. powyżej rynku (+15% r/r). Dzięki taki rezultatom spółka umocniła pozycję w ścisłej czołówce firm leasingowych w Polsce. Wzrósł również portfel brutto do wysokości 5,1 mld zł na koniec czerwca przy jednoczesnym zachowaniu bardzo dobrych wskaźników jakości.

W I połowie 2015 r. Bank przeprowadził cykl 12 bezpłatnych konferencji „Akademii Przedsiębiorcy” pod hasłem „Jak wyprzedzić konkurencję w wyścigu po dotacje unijne?”. Uczestniczyło w nich ok. 1,3 tys. przedsiębiorców zainteresowanych dotacjami unijnymi z nowej perspektywy unijnej na lata 2014-2020. Projekt będzie kontynuowany jesienią.

Na koniec I półrocza Bank Zachodni WBK miał sieć liczącą 884 placówek, w tym 115 placówek partnerskich oraz
1320 bankomatów i 274 wpłatomatów. Dodatkowo 59 urządzeń łączyło funkcjonalność bankomatu i wpłatomatu.

Bankowość korporacyjna Banku Zachodniego WBK

W pierwszym półroczu 2015 r. Pion Bankowości Biznesowej i Korporacyjnej osiągnął 6% wzrost akcji kredytowej
w porównaniu z końcem 2014 r. , wyraźnie przekraczającą wzrost rynku w tym okresie. Saldo depozytów wzrosło o 9 % przy jednoczesnym wzroście dochodowości bazy depozytowej. Głównymi transakcjami Pionu w pierwszych sześciu miesiącach 2015 r. były: największa w Polsce w I półroczu 2015 r. oferta IPO firmy z sektora samochodowego, gdzie Bank Zachodni WBK był jednym z dwóch prowadzących księgę popytu oraz współoferującym, oraz konsorcjalna umowa kredytowa ze spółką
z branży medycznej.

Strategia osiągnięcia pozycji banku pierwszego wyboru dla firm korporacyjnych jest realizowana wieloma projektami. Pion Bankowości Biznesowej i Korporacyjnej rozwija segment Agro, realizowany jest również projekt Digital Banking – wdrażanie nowoczesnych rozwiązań IT w obszarze bankowości dla dużych firm i korporacji. W maju 2015 r. Bank Zachodni WBK rozpoczął również Program Rozwoju Eksportu dla firm zainteresowanych ekspansją międzynarodową. Działania dla rozwoju polskiego eksportu są uzasadnione także w kontekście bardzo dobrej oferty produktowej dla handlu zagranicznego, obejmującej wsparcie ekspertów Zespołu Trade Finance, wielocelowe i wielowalutowe linie kredytowe oraz w pełni zautomatyzowaną obsługę inkas, akredytyw i gwarancji w serwisie bankowości elektronicznej iBiznes24. Ta oferta wraz
z usługami Skarbu oraz International Desk zapewnia kompleksową obsługę eksporterów i importerów.

Dodatkowo, Pion Bankowości Biznesowej i Korporacyjnej cały czas skupia się na akwizycji nowych klientów oraz cross-sellingu zorientowanym na kluczowe produkty z wysokim potencjałem wzrostu, takie jak finansowanie handlu zagranicznego, faktoring, leasing i produkty na stopę procentową.

Global Banking & Markets w Banku Zachodnim WBK

W pionie Global Banking & Markets w II kwartale 2015 r. Bank Zachodni WBK przeprowadził największą od początku roku emisję publiczną akcji na warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych. Klientem była spółka zagraniczna z sektora samochodowego. Bank był również aktywny w obszarze sprzedaży akcji w drodze przyspieszonej budowy księgi popytu spółek notowanych na giełdzie z sektorów finansowego i energetycznego. W minionym kwartale Pion GBM uczestniczył w szeregu znaczących finansowań wspierających polską gospodarkę, m.in. dla jednej z największych grup z branży chemicznej i dla wiodącej grupy z sektora paliwowego. Znaczącym sukcesem banku w tym okresie było przeprowadzenie emisji obligacji średnioterminowych dla wiodącej grupy finansowej, uzupełnione następnie transakcją zabezpieczającą ryzyko zmiany stopy procentowej, a także refinansowanie i syndykacja kredytu udzielonego na akwizycję pakietu kontrolnego grupy chemicznej notowanej na giełdzie papierów wartościowych. W tej transakcji bank pełnił rolę koordynatora, agenta finansowania i ds. zabezpieczeń oraz banku prowadzącego rachunki.

Źródło: BZ WBK