AIG odpowiada na współczesne ryzyka

firma AIG zidentyfikowała sześć narastających typów zagrożeń i trendów w zakresie ryzyka – oto rozwiązania z zakresu ubezpieczeń, które pomogą stawić im czoła dzięki zwiększeniu ochrony pracowników, majątku i procesów o krytycznym znaczeniu w firmie.

AIG wskazuje na kilka obszarów ryzyk, na które już dziś oferuje odpowiedź w postaci specjalistycznych ubezpieczeń i doradztwa opartego o gromadzone na całym świecie dane i know-how. Trendy, o których mowa, dają się zaobserwować również w Polsce i dotyczą podmiotów posiadających siedzibę lub realizujących działalność na lokalnym, polskim rynku.

  • zagrożenie terrorystyczne (dla osób i mienia)
  • zagrożenia środowiskowe (regulacyjne i klimatyczne)
  • zagrożenia cybernetyczne (dla danych i systemów ICT)
  • automatyzacja procesów (wykorzystanie robotów i nowych technologii)
  • koncentracja kapitału wokół strategicznych inwestycji (o znaczeniu regionalnym)
  • międzynarodowy przepływ ludzi, firm, usług i inwestycji (ryzyka geograficzne)

Zagrożenia cybernetyczne

W raporcie „Światowy stan bezpieczeństwa informacji 2016” firma PwC wskazuje na rosnącą popularność polis od cyber-zagrożeń. Ich szacowany rynek wzrośnie globalnie z 2,5 mld USD w 2015 roku do 7,5 mld USD w 2020 roku. Na świecie z cyber-ubezpieczeń korzysta 59% ankietowanych firm. W Polsce wciąż mniej niż 10% – głównie są to instytucje finansowe – mimo że od lat istnieją na rynku cyber-polisy dostosowane do lokalnego rynku i różnej wielkości firm, także MŚP.

Przygotowujemy oferty dla firm z różnymi poziomami zabezpieczeń. Nie mamy określonych minimalnych wymagań. Podczas oceny ryzyka staramy się zrozumieć jak dane przedsiębiorstwo podchodzi do kwestii bezpieczeństwa danych i, w zależności od stopnia zabezpieczenia, proponujemy różne rozwiązania ubezpieczeniowe.” – mówi Adam Gmurczyk, Dyrektor w Dziale Ubezpieczeń Financial Lines AIG.

AIG analizuje cyber ryzyka na całym świecie przetwarzając w tym celu 3,3 miliona GB danych. Firma ubezpiecza na wypadek cyber-ryzyka 22 tysiące przedsiębiorstw. Są to zarówno globalne koncerny, jak i niewielkie firmy, w tym z Polski.

Zagrożenia terrorystyczne

Na świecie co roku rośnie zasięg i liczba incydentów terrorystycznych. Potwierdzają to raporty takie jak Global Terrorism Index 2015[1] wg. którego liczba krajów gdzie doszło do incydentów w 2014 r. wzrosła do 93. Po kolejnych zamachach w Paryżu i w Brukseli nie ulega wątpliwości, że ryzyko ataku terrorystycznego nasila się także w Europie. W roku, w którym odbywa się szczyt NATO w Warszawie i Światowe Dni Młodzieży w Krakowie, ryzyko to trzeba poddać szczególnej analizie.

AIG zwiększyło niedawno oferowaną pojemność, jeśli chodzi o limit ubezpieczenia,  do 250.000.000 Euro. To jedna z największych pojemności oferowanych lokalnie na rynku Polskim. W 95% przypadków zapytań jest ona wystarczająca. W przypadku zapytań o  limit przekraczający nasze lokalne możliwości uzupełniamy pojemność ubezpieczeniową współpracując z naszym biurem i partnerami na rynku londyńskim. Wtedy, nasze możliwości są praktycznie nieograniczone” – mówi Izabela Król, kierownik ds. oceny ryzyka w Dziale Ubezpieczeń Majątkowych AIG.

AIG uwzględnia ryzyko terroryzmu w swoich polisach majątkowych, podróżnych dla pracowników oraz ich rodzin, odpowiedzialności cywilnej, oferuje również specjalistyczne ubezpieczenia na wypadek porwania lub okupu (tzw. K&R). Firma współpracuje też z ekspertami w zakresie terroryzmu i firmami wyspecjalizowanymi w zarządzaniu sytuacjami kryzysowymi np. uwalnianiu zakładników.

Zagrożenia środowiskowe

Najnowszy raport Komisji Europejskiej z dnia 14 kwietnia 2016 roku dotyczący wdrażania dyrektywy w sprawie odpowiedzialności za środowisko (ELD[2]) nie pozostawia złudzeń. Zgodnie z zasadą „zanieczyszczający płaci” firmy ponoszą coraz częściej i coraz większe koszty przywracania właściwego stanu zasobów naturalnych, które doznały uszczerbku w wyniku działalności przedsiębiorstwa.

Polska od momentu wdrożenia dyrektywy o naprawie i zapobieganiu szkodom w środowisku pozostaje w czołówce krajów skutecznie egzekwujących nowe przepisy. Raport Komisji Europejskiej wyraźnie wskazuje te tendencje: wzrost liczby wydawanych decyzji, rosnące koszty naprawy szkód w środowisku, nacisk na kraje członkowskie w odniesieniu do gromadzenia i upubliczniania danych dotyczących zdarzeń środowiskowych. Trudno się dziwić, że według najnowszych sprawozdań[3] od 2006 roku średni roczny wzrost wydatków na ubezpieczenia środowiskowe wyniósł w Europie 13,6% i dotyczył głównie sektorów wysokiego ryzyka” – mówi Paweł Holnicki-Szulc, dyrektor działu Specialty Lines, East Zone EMEA Global Specialty w firmie AIG.

Zagrożenia środowiskowe to nie tylko regulacje, ale też, a może przede wszystkim, ryzyka związane ze zmieniającym się klimatem i klęskami żywiołowymi. AIG dzięki wykorzystaniu Big Data stworzyło Catastrophe Advantage Program, który pozwala modelować ryzyko katastrof środowiskowych od 50 do 100 razy szybciej i szacować skutki burz, tornad i powodzi, jeszcze przed ich wystąpieniem.

Automatyzacja procesów

AIG, korzystając z doświadczeń na poszczególnych rynkach, testuje wykorzystanie nowych rozwiązań technologicznych w działalności ubezpieczeniowej, zarówno w obszarze poprawy bezpieczeństwa pracowników, prewencji, analizy danych, wyceny ryzyka, obsługi klienta, jak i likwidacji szkód. Działania te wpisują się w globalny trend w zakresie automatyzacji procesów oraz wzrostu efektywności operacyjnej firm.

Technologie sprawdzone na danym rynku, AIG przenosi następnie do innych oddziałów. Przykładem innowacji stworzonej lokalnie, w Polsce, jest Platforma dla Brokerów. Dzięki automatyzacji w procesie tworzenia polis, aplikacja pomaga brokerom skrócić czas przygotowania oferty, nawet do 5 minut, i obsługiwać w sposób rentowny nawet drobne wnioski ubezpieczeniowe.

Dzięki nowemu narzędziu – po wprowadzeniu danych do systemu – broker jest w stanie w ciągu kilku minut wygenerować polisę gotową do wysłania klientowi. Platforma AIG, jako jedna z pierwszych w Polsce, pozwala na równoczesną, mobilną obsługę wielu rodzajów ubezpieczeń. Na obecnym etapie wprowadzamy do niej kolejne produkty ubezpieczeniowe z naszego portfolio. Podobne rozwiązania to przyszłość rynku ubezpieczeń” – mówi Dariusz Baran, dyrektor Działu Grupowych Ubezpieczeń Osobowych w AIG.

Koncentracja kapitału wokół strategicznych inwestycji

Wraz z postępującą globalizacją, inwestycje infrastrukturalne w dziedzinie transportu, logistyki, przetwarzania danych, telekomunikacji, produkcji i przesyłu energii coraz częściej mają znaczenie regionalne lub ponadnarodowe. Z uwagi na ich wartość oraz strategiczne znaczenie wymagają też szczególnej ochrony.

AIG od 25 lat wspiera polskie firmy w ich ambitnych projektach inwestycyjnych w obszarze transportu, energetyki, budownictwa i produkcji przemysłowej. W sposób elastyczny ubezpieczamy lub reasekurujemy inwestycje oferując jedną z najwyższych dostępnych na polskim rynku pojemności, która obecnie sięga 2,5 mld dolarów. Oferujemy ją samodzielnie, na miejscu, w Polsce.” – mówi Paweł Holnicki-Szulc, dyrektor działu Specialty Lines, East Zone EMEA Global Specialty w AIG.

Międzynarodowy przepływ ludzi, firm, usług i inwestycji

Polska gospodarka rośnie stabilnie od 25 lat. Ubiegły rok był pierwszym, w którym Polska stała się eksporterem kapitału notując nadwyżkę w bilansie handlowym m.in. z Holandią, Francją i Niemcami. Polskie firmy budują sieci sprzedaży poza granicami kraju, szukają kapitału do zagranicznych przejęć oraz partnerów do międzynarodowej ekspansji. Temu procesowi sprzyjać będzie w najbliższych latach polityka rządu.

Dzięki globalnej sieci 65 tysięcy pracowników w 100 krajach, AIG jest naturalnym partnerem dla firm, posiadających ekspozycję na ryzyka geograficzne związane z działalnością w wielu jurysdykcjach prawnych i obszarach kulturowych. Firma oferuje im specjalistyczne narzędzia jak np. wycofanie produktu z rynku, ochronę OC i majątku sieci oddziałów, ubezpieczenia podróżne, polisy dla transakcji fuzji i przejęć.

 „Naszą ambicją w Polsce pozostaje oferowanie innowacyjnych produktów i usług, a także zacieśnienie partnerstwa z polskimi przedsiębiorstwami planującymi ekspansję zagraniczną” – mówi Patrick Mahieu, dyrektor generalny polskiego oddziału AIG.

[1] Raport „Global Terrorism Index” – http://economicsandpeace.org/wp-content/uploads/2015/11/Global-Terrorism-Index-2015.pdf
[2] 2004/35/EC, Environmental Liability Directive (ELD) wdrożona na terenie UE w 2009 roku
[3] Stuart Collins, EIL market grows post ELD, w: Commercial Risk Europe, z dnia 27.11.2015

źródło: AIG