Blisko miliard złotych zysku PZU w I kwartale 2015

Wynik finansowy netto Grupy PZU po I kwartale 2015 roku wyniósłponad 941 mln zł i z wyłączeniem zdarzeń jednorazowych1 wzrósł o 25,2% względem pierwszego kwartału ubiegłego roku. Aż o 5,1 p.p. do poziomu 27,6% wzrósł także wskaźnik ROE. Wysoką wartośćosiągnęła także sprzedaż ubezpieczeń: składka przypisana brutto wyniosła 4,7 mld zł. PZU planuje  przeznaczyć na wypłatę dywidendy z zysku za rok 2014 blisko 2,6 mld zł.

– Pierwszy kwartał 2015 roku był okresem trudnym dla branży ubezpieczeniowej w Polsce. Niskie stopy procentowe, konsekwencje wojny cenowej z zeszłego roku oraz jednorazowe czynniki demograficzne wytworzyły silną negatywnąpresję na wyniki finansowe w branży ubezpieczeniowej. Na tym tle nasze wyniki są wyjątkowo satysfakcjonujące. Nigdy w giełdowej historii spółki nie otworzyliśmy roku tak wysokim wynikiem. W I kwartale pokazaliśmy zarówno olbrzymi zysk, bliski miliardowi złotych, jak i wykazaliśmy się nadal wysokąrentownością biznesu. Na uwagę zasługują także wyniki z działalności lokacyjnej, po raz kolejny osiągające kilkudziesięcioprocentowy wzrost. Pierwszy kwartał 2015 roku był zarazem pierwszym kwartałem wdrażania nowej strategii PZU 3.0, która do 2020 roku zapewni Grupie PZU pozycję lidera w trzech kluczowych obszarach: ubezpieczeń, zdrowia i inwestycji. Udało nam sięprzyspieszyć realizację celów strategicznych, co krótkoterminowo zwiększa koszty, ale pozwoli szybko osiągnąć zakładane korzyści. Minione miesiące udowodniły, że stoimy na dobrej drodze do osiągnięcia tych celów – powiedział Przemysław Dąbrowski, CFO PZU SA.

Wpływ na działalność Grupy PZU w pierwszym kwartale 2015 roku w porównaniu do analogicznego okresu ubiegłego roku miały:

  • wzrost składki przypisanej brutto uzyskany dzięki rozwojowi działalności na rynkach zagranicznych, składce pozyskanej przez Link4 oraz rozwój ubezpieczeń grupowych ochronnych;
  • poprawa rentowności w segmencie ubezpieczeń korporacyjnych głównie w wyniku niższej szkodowości w grupie ubezpieczeń odpowiedzialności cywilnej ogólnej oraz ryzyk finansowych;
  • niższa rentowność w segmencie ubezpieczeń grupowych i indywidualnie kontynuowanych związana głównie z wyższą szkodowością produktów ochronnych na skutek wyższej częstości zgonów;
  • spadek rentowności w segmencie ubezpieczeń masowych związany głównie ze wzrostem szkodowości w ubezpieczeniach komunikacyjnych;
  • wyższe dochody z działalności lokacyjnej, w szczególności na skutek lepszej koniunktury na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

Dodatkowo w sposób istotny na porównywalność wyników wpłynęło rozszerzenie działalności w Polsce i krajach bałtyckich w 2014 roku. W ubiegłym roku przejęte spółki kontrybuowały do wyniku Grupy PZU od momentu nabycia (pierwsza z przejętych spółek AAS Balta począwszy od 30 czerwca 2014 roku) podczas gdy w wynikach bieżącego roku ujmowane są od 1 stycznia, przyczyniając się do wyższych względem 2014 roku poziomów poszczególnych pozycji wyniku oraz aktywów i pasywów.

Składki

Składki przypisane brutto po pierwszym kwartale 2015 roku wyniosły 4.680.827 tys. zł wobec 4.353.979 tys. zł w analogicznym okresie roku poprzedniego (+7,5%). Wzrost sprzedaży dotyczył przede wszystkim: operacji za granicą (w tym głównie dzięki składce zebranej przez zakupione w 2014 roku spółki), składki regularnej w segmencie ubezpieczeń grupowych i indywidualnie kontynuowanych (głównie w wyniku rozwoju ubezpieczeń grupowych ochronnych); działalności w ubezpieczeniach zdrowotnych zawieranych w formie grupowej; ubezpieczeń komunikacyjnych w segmencie klienta masowego (głównie dzięki składce zebranej przez Link4); ubezpieczeń komunikacyjnych AC w segmencie klienta korporacyjnego (w związku ze znacznym wzrostem liczby ubezpieczeń przy spadku średniej składki) oraz przypisu składki w ubezpieczeniach rolnych.

Jednocześnie, odnotowano spadek składki przypisanej brutto w ubezpieczeniach odpowiedzialności cywilnej ogólnej oraz od ognia i innych szkód majątkowych w segmencie klienta korporacyjnego (w efekcie finalizacji kilku dużych przetargów i zawarcia umów na ubezpieczenie 2015 roku w grudniu 2014 roku) oraz indywidualnych produktach inwestycyjnych w kanale bancassurance.

Działalność lokacyjna

Dochody z działalności lokacyjnej (łącznie z kontraktami inwestycyjnymi tj. kontraktami, które nie zawierają znaczącego ryzyka ubezpieczeniowego) za I kwartał 2015 roku wyniosły 951.033 tys. zł  (w I kwartale 2014 roku było to 542.647 tys. zł) i wzrosły głównie na skutek wyższej wyceny instrumentów kapitałowych.

Odszkodowania i świadczenia

Wzrost odszkodowań i świadczeń netto (z uwzględnieniem zmiany stanu rezerw techniczno-ubezpieczeniowych) o 381.692 tys. zł (+14,3%) w porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego wynikał w szczególności z: wyższej szkodowości w produktach ochronnych (na skutek zwiększenia częstości zgonów – potwierdzonych przez dane GUS na całej populacji); zwiększenia rezerw matematycznych w produktach typu unit-linked na skutek lepszych wyników z działalności inwestycyjnej oraz wyższej szkodowości w ubezpieczeniach komunikacyjnych jako efekt wzrostu wartości średniej szkody.

Z kolei, na spadek odszkodowań i świadczeń netto w I kwartale miała wpływ niższa szkodowość w segmencie ubezpieczeń korporacyjnych w grupie ubezpieczeń odpowiedzialności cywilnej ogólnej oraz ryzyk finansowych jako efekt niższego poziomu rezerw na roszczenia z lat ubiegłych.

Koszty

Koszty akwizycji za I kwartał 2015 roku wzrosły o 45.482 tys. zł (+9,0%) w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego. Wzrost ten był w szczególności rezultatem wyższego poziomu prowizji jako efekt zmian stawek prowizyjnych w kanale brokerskim oraz pośrednich kosztów akwizycji (m.in. konkursy, nadprowizje) ze względu na podjęte działania około-sprzedażowe w kanale multiagencyjnym w segmencie klienta masowego; rosnącego portfela produktów ochronnych i dalszego wzrostu udziału w portfelu kanałów brokerskiego i agencyjnego oraz konsolidacji nabytych w 2014 roku spółek ubezpieczeniowych.

Równocześnie na spadek pozycji kosztów akwizycji wpłynął wyższy poziom kosztów odroczonych w czasie w segmencie klienta korporacyjnego oraz wycofanie z oferty produktu oszczędnościowego z elementem ochronnym o składce regularnej Plan na Życie, a zarazem niższa sprzedaż w kanale bancassurance.

Wzrost kosztów administracyjnych w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego o 73.933 tys. zł (+22,1%) wynikał z przyśpieszenia wdrożenia Strategii 3.0 koncentrującej się na rozwoju kluczowych obszarów Grupy PZU (obszaru klienta detalicznego i korporacyjnego, PZU Zdrowia, dystrybucji oraz wsparcia operacyjnego) oraz włączenia do wyników Grupy PZU kosztów administracyjnych ponoszonych przez nowo nabyte spółki ubezpieczeniowe.

Zysk

Zysk netto wzrósł w stosunku do I kwartału 2014 roku o 180.897 tys. zł (+23,8%) do wartości 941.340 tys. zł. O wzroście wyniku zadecydowały lepsze dochody z działalności inwestycyjnej oraz wzrost rentowności w segmencie ubezpieczeń korporacyjnych (efekt niższej szkodowości ubezpieczeń pozostałych OC) przy słabszej rentowności ubezpieczeń komunikacyjnych w segmencie masowym  oraz wyższej szkodowości produktów ochronnych na życie będącej pochodną wyższej częstości zgonów.

PZU, jak co roku, podzieli się z akcjonariuszami zyskiem wypracowanym w 2014 roku.  Dnia 12 maja br. Zarząd PZU postanowił wystąpić do Walnego Zgromadzenia PZU celem ustalenia dywidendy w wysokości 30 zł na akcję.

Wskaźniki

Skonsolidowane kapitały własne według MSSF na dzień 31 marca 2015 roku wynosiły 14.084.460 tys. zł wobec 13.887.660 tys. zł na dzień 31 marca 2014 roku. Wskaźnik rentowności kapitałów własnych (ROE2) za okres od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 marca 2015 roku wyniósł 27,6% i był wyższy o 5,1 p.p. w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego. W stosunku do skonsolidowanych kapitałów własnych wg stanu na dzień 31 grudnia 2014 roku kapitały wzrosły o 916.832 tys. zł (+7,0%), zaś wskaźnik ROE2 był wyższy o 5,0 p.p. w porównaniu do wskaźnika za okres od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku.

[1] Zdarzenia jednorazowe obejmują efekt konwersji polis umów wieloletnich na umowy roczne odnawialne w ubezpieczeniach grupowych typ P

[2] Wskaenia jednorazowe

źródło: PZU