Nowe „odpowiedzialne” fundusze TFI PZU

TFI PZU uruchomiło dwa kolejne fundusze wpisujące się w nurt zrównoważonego inwestowania. Pierwszy koncentruje się na akcjach spółek, których działalność przyczynia się do realizacji Celów Zrównoważonego Rozwoju (SDGs), w tym przeciwdziałania zmianom klimatu i ich skutkom. Drugi – przede wszystkim na obligacjach emitowanych w celu finansowania projektów realizujących cele środowiskowe lub społeczne.

Zrównoważone inwestowanie to zarządzanie funduszami i portfelami inwestycyjnymi, które poza aspektem czysto finansowym uwzględnia również czynniki ESG, tj. środowiskowe (ang. environmental), społeczne (ang. social) i ładu korporacyjnego (ang. corporate governance). W tym duchu działają dwa uruchomione w listopadzie 2023 r., aktywnie zarządzane fundusze inwestycyjne TFI PZU – jeden akcyjny i jeden obligacyjny.

Oba fundusze są zgodne z art. 8 SFDR, co oznacza, że poprzez realizowaną politykę inwestycyjną promują aspekty środowiskowe i społeczne. I chociaż ich celem inwestycyjnym nie jest „zrównoważona inwestycja” w rozumieniu art. 9 Rozporządzenia SFDR, to tego typu inwestycje stanowią minimum 50% wartości aktywów netto funduszy.

PZU Akcji Odpowiedzialnego Rozwoju inwestuje przede wszystkim w akcje spółek, których działalność wpisuje się w co najmniej jeden z siedemnastu Celów Zrównoważonego Rozwoju przyjętych przez Organizację Narodów Zjednoczonych (ang. Sustainable Development Goals, w skrócie SDGs). Skupiają się one wokół 5 obszarów: ludzie, planeta, dobrobyt, pokój, partnerstwo.

Dodatkowo fundusz bierze pod uwagę wskaźnik intensywności emisji gazów cieplarnianych przez spółki. Wpisuje się tym samym w główny cel Porozumienia Paryskiego, którym jest ograniczenie wzrostu temperatury na Ziemi. Do portfela funduszu są dobierane akcje emitentów znajdujących się w grupie 50% spółek z najniższym wskaźnikiem w grupie porównawczej (podejście „best-in-class”) lub które wykazują jego znaczącą poprawę, tj. obniżenie.

– Inwestowanie przez pryzmat celów zrównoważonego rozwoju to tzw. inwestowanie tematyczne, którego efektem ma być pozytywny wpływ na świat. Wierzymy, że długofalowe kierowanie strumienia kapitału w kierunku przedsiębiorstw i państw, które działają w zgodzie z tą wizją, ma szanse zmienić naszą planetę, a jednocześnie przynieść zysk tym, którzy w tę globalną transformację zainwestowali – mówi Piotr Dmuchowski, wiceprezes zarządu TFI PZU.

PZU Obligacji Odpowiedzialnego Rozwoju inwestuje co najmniej 50% aktywów w zielone obligacje i listy zastawne (ang. green bonds), obligacje społeczne (ang. social bonds), a także obligacje zrównoważonego rozwoju (ang. sustainability bonds). Wpływy z emisji takich instrumentów dłużnych wykorzystywane są wyłącznie do finansowania bądź refinansowania projektów ściśle związanych ze zrównoważonym rozwojem, w tym środowiskowych (np. inwestycje mające na celu obniżenie emisyjności) czy prospołecznych (np. w obszarze zatrudnienia, ochrony zdrowia czy edukacji).

Fundusz może inwestować również w obligacje powiązane ze zrównoważonym rozwojem (ang. sustainability-linked bonds, SLBs). Ich parametry, jak kupon wypłacany inwestorowi, mogą się różnić w zależności od tego, czy emitent osiąga precyzyjnie określone na etapie ustalania warunków emisji cele w zakresie zrównoważonego rozwoju. W przeciwieństwie do obligacji zrównoważonego rozwoju pieniądze pozyskane z emisji SLBs mogą jednak zostać przeznaczone na dowolny cel.

Pozostałą część portfela inwestycyjnego stanowią obligacje skarbowe. W przypadku tych inwestycji PZU Obligacji Odpowiedzialnego Rozwoju bierze pod uwagę wskaźniki państw dotyczące kwestii społecznych lub związanych z zarządzaniem, takie jak Wskaźnik Rozwoju Społecznego, wskaźnik oceny równouprawnienia kobiet Banku Światowego, wskaźnik wolności gospodarczej oraz zdolność do formułowania i wprowadzania regulacji prowadzących do rozwoju sektora prywatnego. Podobnie jak w przypadku akcyjnego „brata”, fundusz stosuje podejście „best-in-class”, a do tej części jego portfela trafiają obligacje państw-emitentów o odpowiednio wysokich wskaźnikach.

Zarówno PZU Akcji Odpowiedzialnego Rozwoju, jak i PZU Obligacji Odpowiedzialnego Rozwoju stosują wykluczenia oparte na kryteriach ESG. Ze spektrum inwestycyjnego funduszy eliminowani emitenci, którzy naruszają regulacje środowiskowe, łamią prawa człowieka, dopuszczają się korupcji oraz są zaangażowane w tzw. broń kontrowersyjną. Z inwestycji wykluczone są również jurysdykcje (w tym zarejestrowane w nich firmy) niechętne współpracy do celów podatkowych, co jest elementem unijnej polityki zwalczania oszustw podatkowych oraz unikania opodatkowania.

Nowości w ofercie TFI PZU powstały z przekształcenia dotychczasowych funduszy: PZU Akcji Rynków Rozwiniętych oraz PZU Dłużny Aktywny. Obie strategie, podobnie jak pozostałe subfundusze z parasola PZU FIO Parasolowy, są dostępne dla szerokiego grona inwestorów, a minimalna pierwsza wpłata wynosi 100 zł.

Więcej informacji tutaj.

ŹRÓDŁOPZU