PZU przystąpił do Partnerstwa SDGs „Razem dla środowiska”

Największy ubezpieczyciel w Polsce dołącza do grona instytucji współpracujących z Centrum UNEP/GRID-Warszawa na rzecz realizacji środowiskowych aspektów Celów Zrównoważonego Rozwoju, w ramach Partnerstwa SDGs „Razem dla środowiska”. Dołączenie PZU do Partnerstwa wpisuje się w ambitne założenia nowej Strategii ESG Grupy PZU, której celem są m.in. osiągnięcie neutralności klimatycznej czy wspieranie transformacji klimatyczno-energetycznej kraju.

PZU dołączył do grona firm, izb gospodarczych, instytucji naukowych i badawczo-rozwojowych, jednostek administracji publicznej, centralnej i samorządowej oraz organizacji pozarządowych zrzeszonych w Partnerstwie SDGs „Razem dla środowiska”. Celem inicjatywy jest dążenie do zrównoważonego rozwoju oraz działania z poszanowaniem środowiska naturalnego. PZU deklaruje współpracę przede wszystkim w obszarze działań na rzecz przeciwdziałania zmianom klimatycznym.

– Włączenie się w działania Partnerstwa to dla nas naturalny krok w realizacji strategii ESG „Rozwój w równowadze”, będącej częścią nowej strategii całej Grupy PZU na lata 2021-2024. Sektor finansowy, w tym ubezpieczeniowy, odgrywa kluczową rolę w procesie przestawiania polskiej gospodarki na tryb niskoemisyjny, odporny klimatycznie i zrównoważony – zarówno pod względem dokonywanych inwestycji, jak i obejmowanego ryzyka. Jako lider rynku ubezpieczeń, chcemy wyznaczać nowe standardy w obszarze zrównoważonego rozwoju i współpracować z innymi podmiotami, by wspólnie wypracować najlepsze praktyki w tym zakresie – mówi Joanna Gorczyca, dyrektor Biura Zrównoważonego Rozwoju PZU.

Uczestnictwo w Partnerstwie to także działania dotyczące innych sfer działania UNEP/GRID-Warszawa, między innymi poszerzania wiedzy i świadomości środowiskowej interesariuszy oraz promowania odpowiedzialnych postaw i wyborów konsumenckich.

– Jako organizacja wspierająca ONZ-owską inicjatywę finansową UNEP Finance Initiative, mobilizujemy sektor finansowy do podążania ku neutralności klimatycznej. Jednocześnie zachęcamy do budowania narzędzi i mechanizmów stymulujących zmiany na rzecz zielonej transformacji gospodarczej w naszym kraju – podkreśla Maria Andrzejewska, dyrektor generalna UNEP/GRID-Warszawa.

Partnerstwo SDG’s „Razem dla środowiska” zostało powołane przez UNEP/GRID-Warszawa w 2016 roku i jest odpowiedzią na potrzebę budowy w Polsce przyjaznego klimatu oraz możliwie najlepszych warunków dla realizacji Celów Zrównoważonego Rozwoju – szczególnie tych, które odnoszą się do kwestii środowiskowych. Wcześniej, w lutym 2022 roku PZU przystąpił do programu Climate Leadership realizowanego również przez UNEP/GRID-Warszawa, w ramach którego pracuje nad swoim konkretnym zobowiązaniem dotyczącym zmniejszenia presji klimatycznej wynikającej z działalności firmy.

Zaangażowanie ubezpieczyciela w Partnerstwo jest związane ze strategią ESG Grupy PZU na lata 2021-2024, która zakłada osiągnięcie neutralności klimatycznej działalności własnej do 2024 roku. By ten cel osiągnąć, spółki Grupy PZU docelowo będą korzystały wyłącznie z zielonej energii elektrycznej pochodzącej z odnawialnych źródeł, ograniczały zużycie wielu zasobów (m.in. energii, paliw, wody), a także zwiększały udział samochodów hybrydowych oraz elektrycznych w firmowych flotach. PZU planuje, że do roku 2040 neutralni klimatycznie staną się też jego kooperanci i partnerzy biznesowi, a do roku 2050 także klienci ubezpieczeniowi i inwestycyjni. Największy polski ubezpieczyciel nie tylko sam się „zazielenia”, ale też aktywnie wspiera transformację klimatyczną polskiej gospodarki. Zaangażował już ponad 420 mln zł w finansowanie rozbudowy lądowych farm wiatrowych, przystąpił do szerokiego porozumienia na rzecz rozwoju morskiej energetyki wiatrowej w Polsce oraz do porozumienia na rzecz rozwoju gospodarki wodorowej, nabył też obligacje ESG za kwotę 300 mln zł. Niedawno PZU wprowadził także unikatowe na rynku ubezpieczenia instalacji OZE dla klientów indywidualnych oraz biznesowych.

Centrum UNEP/GRID-Warszawa zostało ustanowione 17 września 1991 roku na mocy porozumienia zawartego pomiędzy Programem ONZ ds. Środowiska (UN Environment Programme, UNEP) a Rządem Polskim reprezentowanym przez Ministerstwo Środowiska. Centrum działa jako jeden z kilku ośrodków globalnej sieci GRID (Global Resource Information Database – światowa baza danych o zasobach Ziemi) utworzonej przez UNEP w celu wzmocnienia efektywnego zarządzania zasobami środowiska. Swoje działania realizuje we współpracy z organizacjami i instytucjami krajowymi oraz zagranicznymi. Jest partnerem jednostek samorządowych, oświatowych oraz firm wdrażających politykę społecznej odpowiedzialności biznesu.

ŹRÓDŁOPZU