Rada Nadzorcza PZU SA wybrała zarząd na nową kadencję

Rada Nadzorcza PZU SA na wniosek prezesa Andrzej Klesyka, podjęła dziś decyzję o składzie zarządu PZU SA na kolejną kadencję.

Na mocy uchwały Rady w skład zarządu PZU SA zostali powołani i powierzono im pełnienie funkcji członków Zarządu PZU SA:

  • Przemysław Dąbrowski, odpowiedzialny za finanse Grupy PZU;
  • Dariusz Krzewina, odpowiedzialny za obszar klienta korporacyjnego;
  • Tomasz Tarkowski, odpowiedzialny za obszar likwidacji szkód i świadczeń;
  • Rafał Grodzicki, odpowiedzialny za operacje ubezpieczeniowe i operacje zagraniczne.

Członek zarządu odpowiedzialny za inwestycje zostanie powołany wkrótce.

– Cieszę się, że decyzją Rady doskonały zespół managerski, który zmienia i unowocześnia PZU, będzie kontynuował prace nad realizacją strategii PZU 3.0. Skład nowego zarządu w dużej mierze pokrywa się ze składem dotychczasowego, co odczytuję jako wyraz zaufania do kierownictwa firmy i docenienia wysiłków wkładanych w przeobrażaniu PZU. Serdecznie gratuluję dotychczasowym współpracownikom. PZU to ambitny projekt – powiedział Andrzej Klesyk, prezes PZU.

Powołanie członków zarządu następuje na okres wspólnej kadencji, której bieg rozpoczyna się od dnia następującego po dniu odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za rok 2014 pod warunkiem zatwierdzenia tego sprawozdania oraz udzielenia członkom zarządu PZU SA absolutorium z wykonania przez nich obowiązków za ostatni rok obrotowy. Kadencja obejmuje trzy kolejne pełne lata obrotowe. Pierwszym pełnym rokiem obrotowym kadencji jest rok 2016.

źródło: PZU