Ubezpieczenie szkolne również dla nauczycieli

Bezpieczeństwo ucznia w szkole jest jednym z fundamentalnych zadań każdej szkoły/przedszkola i placówki oświatowej. Obowiązki nauczycieli związane z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom w czasie zajęć organizowanych przez szkołę zawarte są w Karcie Nauczyciela oraz na mocy zapisów rozporządzenia MEN.

Wg danych MEN w systemie oświaty pracowało 662 tys. nauczycieli. W przeliczeniu na etaty, najwięcej nauczycieli uczy w szkołach podstawowych – 232 tys.; w gimnazjach 133 tys. a w szkołach ponadgimnazjalnych 135 tys. nauczycieli. W przedszkolach pracuje 93 tys. nauczycieli.

Istotną rolą szkoły jest zadbanie o dobrą umowę ubezpieczenia NNW dla dzieci. Warto wybrać korzystną ofertę doświadczonego ubezpieczyciela i zyskać dodatkowe korzyści, jak. np. możliwość przystąpienia do umowy grupowego ubezpieczenia dla nauczycieli i pracowników danej placówki oświatowej. Podejście InterRisk do ubezpieczenia NNW odzwierciedla szerokie spojrzenie na potrzeby wszystkich uczestników procesu ubezpieczenia. Nowością dla nauczycieli w tegorocznej ofercie jest możliwość przystąpienia do umowy zdrowotnego ubezpieczenia grupowego – wysokość składki to 16 zł miesięcznie.

Każdy, kto choć raz był w szkole, wie jak żywiołowy przebieg mogą mieć dziecięce zabawy podczas przerw. Niestety, nie zawsze czujne oko nauczyciela wystarczy, by uchronić dzieci przed drobnym nieszczęściem. Najczęściej uczniom przytrafia się zwichnięcie palca, skręcenie stawu skokowego czy złamanie ręki. Nauczyciele i personel administracji szkoły odpowiadają służbowo przed dyrektorem szkoły i organem prowadzącym, za skutki wypadku wynikłe z braku nadzoru nad bezpieczeństwem uczniów.

Odpowiedzialność cywilna nauczyciela może zostać objęta ochroną ubezpieczeniową w ramach łącznej składki opłacanej za wszystkich nauczycieli (niezależnie od ich liczby – 30 zł od placówki oświatowej), ale jest także możliwość zawrzeć umowę OC za symboliczną złotówkę od każdego nauczyciela. Jeśli dziecku przydarzy się nieszczęśliwy wypadek, podczas gdy było pod opieką nauczyciela, może liczyć na odszkodowanie właśnie z takiej polisy OC. Co istotne ubezpieczenie zapewnia ochronę nauczycielowi. Dodatkowo nauczyciele, którzy ulegną nieszczęśliwemu wypadkowi mogą liczyć na rehabilitację oraz Assistance w nagłych zachorowaniach i nieszczęśliwych wypadkach.

źródło: InterRisk