GRUPA KAPITAŁOWA BANKU ZACHODNIEGO WBK S.A. Wyniki za okres styczeń – grudzień 2017 r.

W I-IV kw. 2017 roku Grupa Banku Zachodniego WBK zanotowała wynik netto należny akcjonariuszom podmiotu dominującego w wysokości 2,2 mld zł. Po wyłączeniu zdarzeń jednorazowych w 2016 roku (przychody z VISA w wysokości 316 mln zł brutto/256 mln zł netto) porównywalny zysk netto wzrósłby o 16% r/r.

– Kończymy rok z ogromną satysfakcją, którą przyniosły nie tylko dobre rezultaty finansowe, ale także realizacja strategii, będącej podstawą naszego rozwoju w nadchodzących latach. Wypracowaliśmy ponad 2,2 mld zysku, co po wyłączeniu zdarzeń jednozrazowych oznacza wzrost o 16% r/r. Wzrosły zarówno przychody odsetkowe, jaki i prowizyjne, a koszty utrzymaliśmy na niezmienionym poziomie. Kontynuujemy transformację cyfrową, dostosowując bank do wyzwań przyszłości. To kolejny rok dobrych wyników finansowych, czym udowadniamy swoją silną pozycję w sektorze.

– W tym roku po raz kolejny wzięliśmy udział w konsolidacji sektora bankowego w Polsce. Planowana transakcja włączenia wydzielonej części Deutsche Bank Polska wzmocni pozycję Banku Zachodniego WBK o dodatkowe kompetencje i umiejętności w relacjach z klientami zamożnymi, private banking oraz biznesowymi. Łącząc najlepsze praktyki obu firm, osiągniemy wiodącą pozycję banku dla klientów zamożnych.

 

Michał Gajewski

Prezes Zarządu Banku Zachodniego WBK

Wyniki w  2017 roku:

 • Dochody ogółem – wyniosły 7,8 mld zł, i były wyższe o 2% w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku. W warunkach porównywalnych dochody Grupy wzrosły o 6,5% r/r.
 • Wynik z tytułu odsetek wyniósł 5,3 mld zł i wzrósł o 11% r/r. dzięki efektom akcji kredytowej dla klientów indywidualnych oraz optymalizacji depozytów z naciskiem na rozwój bazy środków bieżących oraz długotrwałych relacji z depozytariuszami.
 • Wynik z tytułu prowizji wyniósł 2,0 mld zł i wzrósł o 5% r/r. Wzrost wyniku z tytułu prowizji nastąpił dzięki przyrostom w większości linii produktowych (w obszarze dystrybucji funduszy inwestycyjnych, działalności maklerskiej, obsłudze kart kredytowych i debetowych, rachunków klientów i kredytów). Prowizje ubezpieczeniowe pozostają pod presją zmian w regulacjach prawnych.
 • Przychody z tytułu dywidend były niższe w 2017 roku wyniosły 77 mln zł w porównaniu do 97 mln zł w 2016 roku, w tym dywidenda ze spółek z Grupy AVIVA w wysokości odpowiednio 89 mln zł i 96 mln zł.
 • Koszty operacyjne ogółem wyniosły 3,4 mld zł i pozostały na niezmienionym poziomie r/r.
 • Wskaźnik C/I ukształtował się na poziomie 43,4%,
 • Obciążenia podatkowe Grupy wzrosły o 10% r/r i wynoszą łącznie 1.240 mln zł i, z czego 424 mln zł to podatek bankowy i 817 mln podatku dochodowego
 • Odpisy netto z tytułu rezerw kredytowych wyniosły 690 mln zł, a zannualizowany koszt ryzyka kredytowego ukształtował się na poziomie 64 pb., głównie dzięki poprawiającej się jakości portfela kredytowego (wskaźnik NPL: 5,77% wobec 6,58% na koniec grudnia 2016 r.) i proaktywnej polityce zarządzania ryzykiem w korzystnym otoczeniu makroekonomicznym.

Kapitały Silna pozycja kapitałowa Grupy BZ WBK: CAR na poziomie:16,69% oraz Tier1: 15,28%.

Klienci Należności brutto od klientów zwiększyły się o 4,4% r/r do 113 mld zł w wyniku wzrostu kredytów dla klientów indywidualnych o 5% r/r do 58 mld zł oraz należności od podmiotów gospodarczych o 5% r/r do 55 mld zł.

Fundusze klientów nieznacznie wzrosły, przy czym depozyty bieżące wzrosły o 11% r/r, przy jednoczesnym spadku depozytów terminowych o 13%. Wskaźnik kredytów do depozytów wynosi 96,7%. Co ważne podkreślenia, w tym samym czasie zanotowaliśmy wzrost funduszy w zarządzaniu o 20 % r/r.

Na dzień 30 września 2017 r. łączna wartość aktywów netto funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez BZ WBK TFI wyniosła 16,4 mld zł, co oznacza wzrost o 20% w skali roku i 3% w skali kwartału.

Transformacja cyfrowa Liczba aktywnych klientów, korzystających z elektronicznego dostępu do banku wzrosła w ciągu roku o 5%.Bank wdrożył pierwsze roboty w procesach bankowych, które umożliwiły m.in. skrócenie czasu rozpatrywania wybranych typów reklamacji średnio z 2 dni do kilku godzin.

Bankowość detaliczna BZ WBK w 2017 r.:

 • strategia dystrybucji zakładająca nową rolę kanałów cyfrowych, rozwój sieci partnerskiej
 • 335 tys. otwartych Kont Jakie Chcę
 • wideoweryfikacja w procesie otwarcia konta
 • wzrost portfela kredytów gotówkowych o 6% r/r
 • rekordowe wyniki sprzedaży netto funduszy inwestycyjnych Arka – niemal 3-krotny wzrost sprzedaży netto r/r oraz wzrost aktywów o 20% do poziomu 16,4 mld
 • 2,09 mln (+5% r/r) aktywnych klientów digital, w tym 1,09 mln klientów mobilnych (+27% r/r);
 • Dynamiczny wzrost sprzedaży produktów kredytowych w kanałach zdalnych (mobile, internet, contact center)– liczba udzielonych produktów kredytowych o +36% r/r;
 • 100 tys. miesięcznie użytkowników Kantoru BZWBK24 (+34% w 2017)
 • 43 tys. użytkowników Android Pay i 97 tys. użytkowników HCE
 • ponad 23,5 mln transakcji użytkowników bankowości mobilnej– wzrost o ponad 10,2 mln (+76%) r/r;
 • ponad 187,3 mln transakcji w bankowości internetowej – wzrost o ponad 25,7 mln (+16%) r/r;

MŚP w 2017 r.:

 • wzrost wolumenu depozytów o 4,8% r/r (o 0,6 mld zł);
 • wzrost wartości pracującego portfela kredytowego MŚP o 8% r/r
 • wzrost sprzedaży kredytów o 10% r/r
 • Wzrost wolumenu finansowania włączając (leasing i faktoring) r/r 10%
 • Dochód brutto większy o 7% r/r
 • Nagroda BGK za doskonałe wyniki sprzedażowe w ramach sprzedaży gwarancji de minimis (nagroda otrzymana wraz z Bankowością Korporacyjną). 

Bankowość Biznesowa i Korporacyjna w 2017 r.:

 • Wzrost dochodów 9% r/r
 • Wzrost wolumenów kredytowych 10% r/r, dochody kredytowe 12% r/r
 • Wyniki w zakresie leasingu 18% r/r
 • V i VI edycja ogólnopolskiego Programu Rozwoju Eksportu
 • Międzynarodowe Korytarze Biznesowe – wykorzystanie atutów międzynarodowej Grupy dla zwiększenia możliwości biznesowych pomiędzy Polską, Wielką Brytanią, Niemcami i Hiszpanią
 • Biometria głosowa
 • Nagroda Eurobuild CEE Awards 2017 – Financing Provider of the Year

Globalna Bankowość Korporacyjna w 2017 r.:

 • Udział w największej prywatnej ofercie publicznej w historii Warszawskiej Giełdy Papierów Wartościowych będącej rezultatem refinansowania i udziału w kredycie konsorcjalnym dla jednej z największych spółek telecom w Polsce.
 • Znacząca umowa finansowania łańcuch dostaw ze spółkami należącymi do funduszy typu Private Equity oraz ze spółkami z sektora handlowego
 • Udział w kredycie konsorcjalnym dla klienta z sektora automotive oraz długoterminowe zabezpieczenie przed ryzykiem walutowym poprzez serię transakcji forward EUR / PLN
 • Ustrukturyzowanie, underwriting oraz pełnienie roli agenta finansowania dla klienta z sektora rozrywki
 • Finansowanie łańcucha dostaw i udzielnie linii wieloproduktowej dla firm z sektora handlowego

Leasing w 2017 r.:

 • w 2017 r. BZ WBK Leasing sfinansował aktywa o łącznej wartości blisko 4,2 mld zł netto, z czego finansowanie maszyn i urządzeń to blisko 2 mld zł, tj. o 19 proc. więcej r/r
 • dla rolnictwa sfinansowano maszyny i urządzenia o wartości 726 mln netto, czyli o ponad 17 proc. więcej r/r
 • wartość portfela leasingowego to ponad 7,7 mld zł, co oznacza wzrost 14 proc. r/r, przy jednoczesnym utrzymaniu jego bardzo wysokiej jakości
 • w 2017 r. liczba klientów wzrosła o +14 proc. r/r

Faktoring w 2017 r.:

 • Obroty spółki faktoringowej wyniosły 23,4 mld zł i były wyższe o 23% r/r;
 • Portfel kredytów wzrósł o 25% r/r i osiągnął poziom 4,2 mld zł;
 • Spółka wzmocniła drugą pozycję na rynku, z udziałem na poziomie 12,6%;
 • Sprzedaż na koniec 2017 roku wyniosła 3,2 mld zł.

Santander Consumer Bank w 2017 r.:

 • Wynik finansowy netto Grupy SCB – 645 mln zł (tj. o +35,2%)
 • należności kredytowe netto Grupy – 14,55 mld zł
 • Wzrost sprzedaż kredytów konsumenckich – o 9,1% r/r
 • Sprzedaż produktów finansujących rynek zakupu samochodów osobowych wzrosła o 64% w porównaniu do 2016 roku

bzwbk_prezentacja_pl1801_83382

ŹRÓDŁOBank Zachodni WBK