KNF – Nowa Rekomendacja A

19 października 2022 r. Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) przyjęła Rekomendację A dotyczącą zarządzania przez banki ryzykiem związanym z działalnością na instrumentach pochodnych. Tym samym zastąpi ona Rekomendację A z 2010 r.

Celem nowej Rekomendacji A jest dostosowanie jej postanowień do aktualnych przepisów. Uwzględnia ona także wnioski z obserwacji i doświadczeń związanych z działaniami nadzorczymi.

Postanowienia Rekomendacji A to zbiór dobrych praktyk dotyczących obowiązków i odpowiedzialności zarządu oraz rady nadzorczej, identyfikacji i oceny ryzyka, monitorowania, systemu kontroli wewnętrznej oraz kontrolowania i raportowania w zakresie ryzyka w omawianym przez Rekomendację obszarze.

KNF przyjęła w Rekomendacji podejście oparte o zasadę proporcjonalności, rozumianą jako dostosowanie rozwiązań do indywidualnej specyfiki i profilu działalności banku oraz skali ponoszonego przez bank ryzyka. Oznacza to, że bank, prowadząc działalność na instrumentach pochodnych, powinien stosować się do regulacji, a zakres polityki i procedur powinien być adekwatny do skali i stopnia skomplikowania tej działalności.

Postanowieniami Rekomendacji A objęto oddziały instytucji kredytowych oraz oddziały banków zagranicznych działające na terytorium RP w zakresie, w jakim ma do nich zastosowanie ustawa Prawo bankowe oraz inne ustawy regulujące działalność banków na terytorium RP. KNF oczekuje, że oddziały banków zagranicznych działające na terytorium RP będą przestrzegać postanowień Rekomendacji A w pełnym zakresie, natomiast oddziały instytucji kredytowych będą stosowały się do jej postanowień z wyłączeniem niektórych rekomendacji, których wykaz został wskazany w samym dokumencie.

KNF wyznaczyła 31 grudnia 2023 r. jako termin dostosowania się adresatów Rekomendacji do jej postanowień.

ŹRÓDŁOKNF