Rada Prezesów podniosła stopy procentowe EBC

Inflacja według przewidywań zbyt długo będzie za wysoka. Ze względu na obecną dużą presję inflacyjną Rada Prezesów postanowiła dziś podnieść trzy podstawowe stopy procentowe EBC o 25 punktów bazowych. W ujęciu ogólnym napływające informacje są zgodne z oceną średniookresowych perspektyw inflacji, którą Rada Prezesów sformułowała na swoim ostatnim posiedzeniu. Inflacja ogółem w ostatnich miesiącach obniżyła się, ale bazowa presja cenowa pozostaje silna. Jednocześnie wcześniejsze podwyżki stóp mocno oddziałują na warunki finansowe i monetarne w strefie euro, chociaż opóźnienia i siła transmisji do gospodarki realnej pozostają niepewne.

Przyszłe decyzje Rady Prezesów zapewnią, żeby podstawowe stopy procentowe znalazły się na poziomach wystarczająco restrykcyjnych dla szybkiego powrotu inflacji do docelowego poziomu 2% w średnim okresie i pozostały na tych poziomach tak długo, jak będzie to konieczne. Rada Prezesów utrzyma oparte na danych podejście do ustalania odpowiedniego poziomu i czasu trwania restrykcyjności. W szczególności decyzje Rady Prezesów w sprawie podstawowych stóp procentowych nadal będą uwzględniać ocenę perspektyw inflacji w świetle napływających danych gospodarczych i finansowych, dynamikę inflacji bazowej oraz siłę transmisji polityki pieniężnej.

Podstawowe stopy procentowe EBC pozostają dla Rady Prezesów głównym narzędziem kształtowania nastawienia polityki pieniężnej. Równolegle Rada Prezesów będzie nadal zmniejszać portfel programu skupu aktywów (APP) w określonym i przewidywalnym tempie. Zgodnie z tymi zasadami Rada Prezesów oczekuje, że od lipca 2023 zaprzestanie reinwestycji w ramach programu APP.

Podstawowe stopy procentowe EBC

Rada Prezesów postanowiła podnieść trzy podstawowe stopy procentowe EBC o 25 punktów bazowych. Tak więc stopa procentowa podstawowych operacji refinansujących oraz stopy kredytu i depozytu w banku centralnym wzrosną do odpowiednio: 3,75%, 4,00% oraz 3,25%, ze skutkiem od 10 maja 2023.

Program skupu aktywów (APP) i nadzwyczajny program zakupów w czasie pandemii (PEPP)

Portfel programu APP jest zmniejszany w określonym i przewidywalnym tempie, w miarę jak Eurosystem nie reinwestuje wszystkich spłat kapitału z tytułu zapadających papierów wartościowych. Wielkość tego zmniejszania będzie wynosić średnio 15 mld EUR miesięcznie do końca czerwca 2023. Rada Prezesów oczekuje, że od lipca 2023 zaprzestanie reinwestycji w ramach programu APP.

Jeśli chodzi o program PEPP, Rada Prezesów zamierza reinwestować spłaty kapitału z tytułu zapadających papierów wartościowych nabytych w ramach tego programu co najmniej do końca 2024. W każdym razie wygaszanie w przyszłości portfela PEPP będzie się odbywać w sposób kontrolowany, żeby nie zaburzać odpowiedniego nastawienia polityki pieniężnej.

W związku z tym Rada Prezesów przy reinwestowaniu spłat kapitału z tytułu zapadających papierów wartościowych z portfela PEPP nadal będzie stosować elastyczność, tak aby przeciwdziałać związanym z pandemią zagrożeniom dla mechanizmu transmisji polityki pieniężnej.

Operacje refinansujące

W miarę jak banki będą spłacać kwoty pożyczone w ramach ukierunkowanych dłuższych operacji refinansujących, Rada Prezesów będzie regularnie oceniać, jak ukierunkowane operacje pożyczkowe przyczyniają się do nastawienia polityki pieniężnej.

ŹRÓDŁOEuropejski Bank Centralny