Społeczna Odpowiedzialność Biznesu

Od finansów społecznie odpowiedzialnych (CSR) do finansów zrównoważonych (ESG)

Jubileuszowo, bo już po raz piąty w ramach projektu Instytucja Roku oceniane są działania instytucji finansowych – banków i zakładów ubezpieczeń w zakresie społecznej odpowiedzialności biznesu. Rozszerzenie przyznawanych statuetek o tą kategorię wynikało ze wzrostu znaczenia i świadomości aspektów społecznych w działalności biznesowej banków i ubezpieczycieli. Zgłaszane do konkursu rokrocznie projekty akcentują to, co w danym czasie ważne dla społeczności lokalnych, pracowników i społeczeństwa w ogóle. W poprzednim roku jako roku pandemicznym powstała nawet specjalna kategoria projektów COVID-19. Należy zauważyć, że zarówno w dyskusji publicznej, jak i w kręgach praktyki biznesowej trwa ożywiona dyskusja nad celami zrównoważonego rozwoju i konieczności ich wdrożenia w działalności instytucji finansowych. Dnia 25 września 2015 r na Szczycie Zrównoważonego Rozwoju w Nowym Jorku, 193 państwa członkowskie ONZ jednogłośnie przyjęły Agendę 2030 mającą na celu wyeliminowanie do roku 2030 ubóstwa na świecie i budowę zrównoważonej przyszłości.

Źródło: https://www.gov.pl/web/polskapomoc/cele-zrownowazonego-rozwoju

Nowa Agenda zawierająca 17 Globalnych Celów ma historyczne znaczenie i została przyjęta przez uczestników Szczytu, w tym 150 światowych przywódców.  Agenda ta jest obietnicą światowych przywódców złożoną wszystkim ludziom na całym świecie. Jest ona uniwersalną i zintegrowaną wizją lepszego świata. To agenda dla ludzi, by wyeliminować ubóstwo we wszystkich jego formach. To agenda dla planety – naszego wspólnego domu. To agenda wspólnego dobrobytu, pokoju i partnerstwa. Wyraża ona naglącą potrzebę działań na rzecz ochrony środowiska.

Warto zaznaczyć, że w ramach międzynarodowego środowiska bankowego podjęto również prace nad standaryzacją zasad odpowiedzialności banków. Zasady Odpowiedzialnej Bankowości (Principles for Responsible Banking) zostały opracowane przez grupę banków – członków Inicjatywy Finansowej Programu Narodów Zjednoczonych ds. Środowiska (UNEP FI). Oficjalne ogłoszenie opracowanych przez banki ZOB UNEP FI wraz z uroczystym ich podpisaniem przez zdeklarowane/zdecydowane już instytucje odbyło się 22 września 2019 roku w Nowym Jorku, w siedzibie ONZ.

Zasady Odpowiedzialnej Bankowości stanowią ogólne ramy działań dla banków. Ich celem jest uwzględnienie w strategiach banków aspektów środowiskowych i społecznych, a więc tych które zostały przyjęte przez ONZ jako Cele Zrównoważonego Rozwoju oraz w Paryskim Porozumieniu Klimatycznym  zmierzające do zahamowania globalnego wzrostu temperatur na poziomie 1,5-2 °C. Dokument zakłada dostosowanie strategii do celów porozumienia paryskiego, zachęcanie klientów do zrównoważonych praktyk, współpracę ze specjalistami (także tymi od klimatu), wzajemną kontrolę w kontekście wprowadzania tych zasad. Banki zadeklarowały także, że chcą zmniejszać negatywny wpływ na środowisko.

Zasady Odpowiedzialnej Bankowości

Źródło: Reguły, zasady i praktyka odpowiedzialnych finansów w bankowości i ubezpieczeniach, Instytut Odpowiedzialnych Finansów, 28.10.2019, https://fundacjacms.pl/wp-content/uploads/2020/05/Zasady-reguly-praktyka-.pdf

Akcentowanie konieczności podejmowania działań proekologicznych w postaci zero waste, edukacji proekologicznej czy finansowania zielonych inwestycji stało się faktem. Ponadto nadal są obecne projekty służące społecznościom lokalnym czy wspierające sztukę i artystów. W obecnej edycji ze względu na rok pandemiczny dało się zauważyć tendencję wzrostową w zakresie projektów prozdrowotnych, promujących ruch i zdrowy tryb życia, wspierających akcję honorowego krwiodawstwa, czy doposażenie szpitali i jednostek leczniczych w niezbędny  sprzęt. Można zatem zauważyć przejście od podejścia społecznej odpowiedzialności biznesu w kierunku podejścia zrównoważonego, akcentującego elementy społeczne (S – Social), środowiskowe (E – Environment) i ład korporacyjny (G – Governance).

W 2022 r. do oceny kapituły konkursowej w składzie:

  • UEP dr hab. Krzysztof Waliszewski – Przewodniczący Kapituły (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Katedra Pieniądza i Bankowości, Członek Prezydium Komitetu Nauk o Finansach PAN, Członek Polskiego Towarzystwa Finansów i Bankowości),
  • UEP dr hab. Wiesław Ciechomski (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Katedra Handlu i Marketingu, Członek Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej, Przewodniczący Zespołu Nauk Społecznych, Członek Komisji Rewizyjnej Polskiego Naukowego Towarzystwa Marketingu),Członek Rady Gospodarczej Miasta Luboń,
  • Dr Anna Warchlewska (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Katedra Pieniądza i Bankowości),
  • Dr Sebastian Łukaszewski (Moje Bankowanie),

zgłoszono 46 projektów realizowanych przez 24 instytucje (banki, fundacje bankowe, zakłady ubezpieczeń). Ich rodzajową strukturę przedstawiono na wykresie poniżej. Dominowały projekty prozdrowotne (28%), proekologiczne (24%) i proedukacyjne (17%). Ponadto zgłoszono projekty ułatwiające dostępność, wolontariat pracowniczy, mecenat sztuki i inne typy projektów np.: walka z hejtem w sieci.

W tegorocznej edycji biorąc pod uwagę oryginalność, zasięg i skalę efektów, wpisywanie się w cele zrównoważonego rozwoju i zasady społecznej odpowiedzialności biznesu zostały wyróżnione następujące projekty:

  1. Zero waste z Dawidem Podsiadło realizowany przez Credit Agricole Bank Polska S.A. za przekazanie 100 tys. zł z licytacji płyt Dawida Podsiadło wykonanych z plastikowych odpadów i darowizny banku na walkę z nadmiarem plastiku w środowisku.
  2. Podwójna Moc Pomagania realizowany przez Fundację Santander Bank Polska S.A. za wspomaganie psychiatrii dziecięcej w łącznej kwocie 2 mln zł na rzecz oddziałów psychiatrii dzieci i młodzieży.
  3. Pomaganie w DNA. Bankowa Akcja Honorowego Krwiodawstwa w pandemii realizowany przez Bank PKO BP S.A. za zaangażowanie ponad 4 tys. pracowników banku i zebranie ok. 2100 litrów krwi.
  4. Pomaganie w duchu less waste realizowany przez ING Bank Śląski S.A. za nadawanie zużytym sprzętom drugiego życia.
  5. „Dobra Drużyna PZU” realizowany przez PZU S.A. za promowanie ruchu i aktywności fizycznej w dobie pandemii oraz wyrównywanie szans dzieci z niepełnosprawnościami.
  6. #maszmocnahejt realizowany przez UNIQA S.A. za walkę z wszechobecnym hejtem w sieci jako istotnym problemem społecznym szczególnie wśród najmłodszego pokolenia.
                                                                                                                        Prof. UEP dr hab. Krzysztof Waliszewski
                                                                                                                        Przewodniczący Kapituły INSTYTUCJA ROKU
                                                                                                                        Katedra Pieniądza i Bankowości, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
                                                                                                                        Członek Prezydium, Komitetu Nauk o Finansach PAN

POLECANE